Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen SEPTODONT en de koper en hebben altijd voorrang op tegenstrijdige algemene voorwaarden van de koper.

ARTIKEL 2 – OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De eigendom en de risico’s betreffende de verkochte goederen gaan over op de koper vanaf de identificatie van de goederen in de winkels, opslagplaatsen of werkplaatsen van

SEPTODONT. Dienvolgens gebeurt het transport op risico van de koper (zelfs indien ingevolge bijzondere voorwaarden de transportkosten ten laste van SEPTODONT vallen) en behoudt SEPTODONT het eigendomsrecht op de verkochte goederen totdat de koper al zijn verbintenissen tegenover haar volledig is nagekomen.

ARTIKEL 3 – LEVERING

De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op documenten hebben een benaderend doch geenszins bindend karakter. Deelleveringen zijn steeds toegelaten.

ARTIKEL 4 – PRIJS

De prijzen gelden als netto, zonder B.T.W noch eventuele bijkomende lasten (zoals verpakkings- en vervoerskosten, betalingskosten,…) ten laste van de koper vallend.

Voor alle bestellingen met een totaalwaarde kleiner dan 100,00 EUR excl. BTW rekenen wij handlingskosten aan ten bedrage van 12,50 EUR excl. BTW.

Voor alle bestelligen met een totaalwaarde tussen 100,00 en 150,00 EUR excl. BTW rekenen wij handlingskosten aan ten bedrage van 7,95 EUR excl. BTW.

Voor de distributie van farmaceutische producten respecteren wij de FAGG Omzendbrief nr. 500 dd. 30/01/2008.

Bijgevolg worden alle farmaceutische producten geleverd en gefactureerd via een apotheker van uw keuze.

RECUPEL: De prijzen van elektrische toestellen (medische hulpmidellen) zijn exclusief de Recupel-bijdrage (0,121 EUR incl. BTW).

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

Facturatie van deelleveringen is toegelaten. De betaling dient contant op de maatschappelijke zetel van SEPTODONT en op de factuurdatum te gebeuren.

Het trekken van wissel(s) en de aanvaarding van deelbetaling(en) brengen geen schuldvernieuwing mee. De Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 is van toepassing: de klanten van SEPTODONT, medische beroepsoefenaars (zoals apothekers, tandartsen en ziekenhuizen) zijnde, vormen “ondernemingen” in de zin van het artikel 1 van voornoemde wet. Bij gebreke aan tijdige voldoening van het gehele verschuldigde bedrag binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum brengt de openstaande schuld van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest conform artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand op, en dit vanaf de factuurdatum. Daarnaast is SEPTODONT gerechtigd op een schadevergoeding van 15% op de niet of laattijdig uitgevoerde betaling, met een minimum van 125,00 €, vermeerderd met een forfait van 12,00 € per aanmaning en/of herinnering voor administratieve kosten vanaf de tweede aanmaning en/of herinnering.

SEPTODONT behoudt zich anderzijds het recht voor om de door de wanbetaling geleden schade te begroten conform artikel 6 van de Wet Betalingsachterstand, in welk geval voornoemd schadebeding van 15% niet wordt toegepast.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN

Alle klachten moeten geformuleerd worden per aangetekend schrijven binnen ten laatste acht kalenderdagen na factuurdatum.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing.

ARTIKEL 8 – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van SEPTODONT, zelfs in het geval van meerdere gedaagden, tussenvorderingen, oproep in vrijwaring of uitgifte van wissels.