Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden – versie 04 April 2022

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen SEPTODONT en de koper en hebben altijd voorrang op tegenstrijdige algemene voorwaarden van de koper.

ARTIKEL 2 – OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De eigendom en de risico’s betreffende de verkochte goederen gaan over op de koper vanaf de identificatie van de goederen in de winkels, opslagplaatsen of werkplaatsen van

SEPTODONT. Dienvolgens gebeurt het transport op risico van de koper (zelfs indien ingevolge bijzondere voorwaarden de transportkosten ten laste van SEPTODONT vallen) en behoudt SEPTODONT het eigendomsrecht op de verkochte goederen totdat de koper al zijn verbintenissen tegenover haar volledig is nagekomen.

ARTIKEL 3 – LEVERING

De leveringstermijnen die eventueel voorkomen op documenten hebben een benaderend doch geenszins bindend karakter. Deelleveringen zijn steeds toegelaten.

ARTIKEL 4 – PRIJS

De prijzen gelden als netto, zonder B.T.W noch eventuele bijkomende lasten (zoals verpakkings- en vervoerskosten, betalingskosten,…) ten laste van de koper vallend.

Voor alle bestellingen met een totaalwaarde kleiner dan 100,00 EUR excl. BTW rekenen wij handlingskosten aan ten bedrage van 12,50 EUR excl. BTW.

Voor alle bestelligen met een totaalwaarde tussen 100,00 en 150,00 EUR excl. BTW rekenen wij handlingskosten aan ten bedrage van 7,95 EUR excl. BTW.

Voor de distributie van farmaceutische producten respecteren wij de FAGG Omzendbrief nr. 500 dd. 30/01/2008.

Bijgevolg worden alle farmaceutische producten geleverd en gefactureerd via een apotheker van uw keuze.

RECUPEL en BEBAT: De prijzen van elektrische toestellen (medische hulpmidellen) zijn exclusief de Recupel-bijdrage (0,10 EUR incl. BTW) en de Bebat-bijdrage (0,06 EUR incl. BTW).

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

Facturatie van deelleveringen is toegelaten. De betaling dient contant op de maatschappelijke zetel van SEPTODONT en op de factuurdatum te gebeuren.

Het trekken van wissel(s) en de aanvaarding van deelbetaling(en) brengen geen schuldvernieuwing mee. De Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002 is van toepassing: de klanten van SEPTODONT, medische beroepsoefenaars (zoals apothekers, tandartsen en ziekenhuizen) zijnde, vormen “ondernemingen” in de zin van het artikel 1 van voornoemde wet. Bij gebreke aan tijdige voldoening van het gehele verschuldigde bedrag binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum brengt de openstaande schuld van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest conform artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand op, en dit vanaf de factuurdatum. Daarnaast is SEPTODONT gerechtigd op een schadevergoeding van 15% op de niet of laattijdig uitgevoerde betaling, met een minimum van 125,00 €, vermeerderd met een forfait van 12,00 € per aanmaning en/of herinnering voor administratieve kosten vanaf de tweede aanmaning en/of herinnering.

SEPTODONT behoudt zich anderzijds het recht voor om de door de wanbetaling geleden schade te begroten conform artikel 6 van de Wet Betalingsachterstand, in welk geval voornoemd schadebeding van 15% niet wordt toegepast.

ARTIKEL 6 - GOEDE DISTRIBUTIEPRAKTIJKEN (GDP)

6.1 - Opslag :

De producten moeten op een koele en droge plaats worden opgeslagen, met inachtneming van de in de SmPC (samenvatting van de productkenmerken) of in de gebruiksaanwijzing vermelde opslagcondities.

Milieuparameters (temperatuur, RV relatieve vochtigheid) moeten worden bewaakt om afwijkingen zo snel mogelijk te detecteren en op te lossen.

De lokalen moeten regelmatig worden gereinigd en het ongediertebestrijdingsproces moet in het magazijn worden uitgevoerd.

6.2 - Distributie:

De traceerbaarheid moet worden gewaarborgd voor alle SEPTODONT producten, inclusief medische hulpmiddelen. De duur van de traceerbaarheid bedraagt 5 jaar voor geneesmiddelen en 10 jaar voor medische hulpmiddelen, behalve voor implanteerbare hulpmiddelen, die 15 jaar bedragen (zie de lijst van producten in de bijlage).

Een bijgewerkte distributielicentie (of een gelijkwaardig document waarin staat dat het bedrijf farmaceutische producten mag verkopen) moet aan SEPTODONT worden doorgegeven om de samenwerking op te starten.

De klant gaat ermee akkoord om periodiek door SEPTODONT te worden geaudit over de GDP en de waakzaamheidseisen.

De voertuigen die gebruikt worden voor de distributie moeten aangepast zijn aan het farmaceutisch transport (beveiligd, temperatuurbewaking...).

In het geval van uitbesteed vervoer moet de onderaannemer in eerste instantie gekwalificeerd zijn en moet de naleving van de GDP worden opgevolgd.

De distributeur zorgt ervoor dat al het personeel (vast, tijdelijk, onderaannemer) dat bij de distributieactiviteiten betrokken is, wordt opgeleid in de geldende eisen.

De distributeur verbindt zich ertoe om klachten te melden aan de kwaliteitsafdeling voor medische hulpmiddelen en aan de afdeling waakzaamheid voor geneesmiddelen, ongeacht of de patiënt er al dan niet last van heeft.

De distributeur wijst een persoon aan die moet worden gecontacteerd voor farmaceutische en technische kwesties.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN

Alle klachten moeten geformuleerd worden per aangetekend schrijven binnen ten laatste acht kalenderdagen na factuurdatum.

ARTIKEL 8 – RETOURS

De criteria voor het terugnemen van een product zijn de volgende:

  • Datum van bestelling en/of levering minder dan 30 dagen voor medische hulpmiddelen en geneesmiddelen die niet gedeactiveerd zijn in de Europese centrale database.
  • Voor geneesmiddelen die gedeactiveerd zijn, dienen deze terug geactiveerd te worden in de Europese centrale database binnen de 8 dagen.
  • Het verzoek om teruggave, het ophalen van de goederen door de transporteur en de ontvangst van de goederen dienen te gebeuren in een aanvaardbare tijdspanne.
  • De verpakking van het product moet aan de voorschriften voldoen en onbeschadigd zijn.
  • Vervaldatum van meer dan 6 maanden.

Indien aan deze criteria niet wordt voldaan, kan het product worden vernietigd of aan de klant worden geretourneerd. In het laatste geval, is de terugzending van het product aan de klant slechts mogelijk in geval van een te korte houdbaarheidsdatum of een fout door de klant gemaakt bij de bestelling.

Producten waarvan de klant het vervoer op zich heeft genomen, worden niet gecrediteerd en zullen derhalve aan de klant worden teruggezonden.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing.

ARTIKEL 10 – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van SEPTODONT, zelfs in het geval van meerdere gedaagden, tussenvorderingen, oproep in vrijwaring of uitgifte van wissels.

 

Bijlage : Lijst van de SEPTODONT-implanteerbare hulpmiddelen

ACROSEAL

BIODENTINE

ENDOMETHASONE C

ENDOMETHASONE N

ENDOMETHASONE liquid

ENDOMETHASONE SP

HEMOGELATIN

HEMOCOLLAGENE

RTR

Geactualiseerd in : April 2022 - Copyright © SEPTODONT NV-SA